Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET PLATFORMI PREDUZETNIČKE RADNJE ,,PR MLADEN MARKOVIC – OSTALO OBRAZOVANJE ,,LAMMASI’’ MILOŠEVO’’

1. OPŠTE ODREDBE

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Lammasi platforme i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između pravnog lica ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ (u daljem tekstu:Lammasi) i svakog pojedinog člana, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem navedene platforme. Ove platforme su prevashodno namenjene elektronskoj edukaciji, obrazovanju i sticanju drugih znanja putem internet. Korisnicima usluga koje pruža ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ smatraju se posetioci i članovi. Posetilac je subjekat koji putem interneta pristupi nekoj od platformi u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na platformu i koji nema pristup svim sadržajima Lammasi.com. Član je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Lammasi.com platformi, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje članovi ostavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju članovi koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva člana. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi član koji je unos izvršio. Lammasi.com garantuje samo za proveru podataka koji se odnose na obrazovanje članova koji su navedeni na njihovim elektronskim profilima na navedenoj platformi.

2. PRUŽALAC USLUGE INFORMACIONOG DRUŠTVA, PLATFORME

Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ omogućava korišćenje usluga i sadržaja Lammasi.com platforme, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja internet platforme preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja). Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj ovih platformi kao i sve servise povezane sa njima.Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ poštuje prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorskih i drugih srodnih prava, kao i dobrih poslovnih običaja, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Svako korišćenje platformi u vlasništvu preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ i kršenjem Uslova korišćenja. Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ pruža usluge putem platforme za edukaciju i obrazovanje koja se nalazi na adresi https://www.lammasi.com. Na sva pitanja koja nisu regulisana posebnim uslovima korišćenja pojedinih platformi, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

3. IZJAVA O ODGOVORNOSTI PREDUZETNIČKE RADNJE ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’

Korišćenje svih platformi preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ je na isključivu odgovornost korisnika.Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ ne garantuje neprekidnost korišćenja internet platformi, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost svoje platforme, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje iste, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ove platforme. Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci internet usluga.Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljen od strane članova.Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr. Korisnik izričito prihvata da preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ ne može biti odgovorna za ponašanje drugih članova ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije. Navedena platforma preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svoje platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi očuvanja integriteta platformi, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

4. UGOVORNI ODNOS I UGOVOR PO PRISTUPU

Pristupom i korišćenjem platformi preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’, članovi pristaju na Uslove korišćenja Internet platformi preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa pružaocem usluge informacionog društva. Pristupom sadržajima internet platformi preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ ,svaki član izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih.

5. ZAŠTITA PRAVA

Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

  • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan;
  • nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’, zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

6. OBRADA I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Pravilnik o privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

7. ČLANSTVO

7.1. Fizička lica

Fizičko lice postaje član prijavljivanjem na Lammasi.com platformu, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja i klikom na verifikacionu adresu koja je poslata putem elektronske pošte na adresu koju je član naznačio prilikom započinjanja postupka). Na taj način član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja. Svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice može postati član na Lammasi.com internet platformama. Što se tiče lica koja nisu punoletna već pripadaju kategoriji maloletnih lica postoji podela ovakvih lica na lica do 14. godina starosti i lica preko 14. godina starosti. Lica koja su mlađa od 14. godina starosti ne mogu se registrovati na Lammasi.com platformu bez dostavljanja pristupnog formulara koji obavezno popunjavaju zakonski zastupnici maloletnika(roditelji/staratelji).Od obaveznih podataka koje roditelji dostavljaju u pitanju su ime i prezime roditelja, broj telefona kao i e-mail roditelja.Maloletna lica mladja od 7. godina starosti nemaju prava da koriste platformu.

7.2. Vrste članstva

Članovi Lammasi.com mogu se registrovati kao tri kategorije korisnika koje nudi Lammasi.com platforma. U pitanju su profesori,učenici i firma.

7.2.1. Profesori

Profesori predstavljaju članove koji poseduju određena specifična znanja iz određenih oblasti za koju su obučeni, poseduju određeni stepen obrazovanja akreditovanih visokoškolskih i drugih obrazovanih institucija R. Srbije ili neki drugi vid kvalifikacije koji ih čini podobnim za prenošenje znanja na druge članove Lammasi.com platforme koji se vode kao Učenici ili Profesori iz drugih oblasti. Profesori ni na koji način nisu zaposleni preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’, niti se nalaze u drugom poslovnom odnosu sem posredničkom. Dakle Profesori sami sebi određuju radno vreme i cenu rada. U skladu sa prethodnim navedenim,preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ nema obavezu zapošljavanja i prijavljivanja istih kao zaposlenih i svu eventualnu dobit koju Profesori ostvare su dužni da prijave nadležnom organu Poreske uprave Republike Srbije i plate sve poreze na obavljanje takve delatnosti u skladu sa zakonima Republike Srbije, a naročito porez na ostvarenu dobit i evenutalno sve doprinose za socijalno osiguranje, zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ ne može se smatrati ni na koji način odgovornim za ponašanje Profesora suprotno navedenom. Prilikom registrovanja na Lammasi.com platformu Profesori su dužni da navedu svoje kvalifikacije za predavanje određene oblasti kao i da se opredele za tačan naziv njihovog predavanja, kategoriju kojoj to obrazovanje pripada. Profesori koji navedu da poseduju određeno akademsko obrazovanje određenih obrazovnih institucija ili bilo koj drugi stepen obrazovanja ili bilo koje druge potvrde o završenim kursevima, dužni su da dostave u elektronskom obliku skeniranu diplomu,sertifikat ili bilo koju drugu potrvrdu o stečenom obrazovanja,na njima naznačenu email adresu koja će im biti poslata u sistemskoj poruci prilikom registracije.

7.2.2. Učenici

Učenici predstavljaju članove koji su se registrovali na Lammasi.com platformi u cilju sticanja ili usavršavanja određenih znanja iz određenih oblasti koje pružaju članovi registrovani kao Profesori na Lammasi.com platformi.

7.3. Prestanak članstva

Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu platforme ili da ograniči korišćenje iste ili korišćenje drugih usluga preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ bilo kom članu ili budućem članu u bilo kom trenutku, bez obrazloženja. Član može otkazati članstvo, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, pritiskom na dugme ,,Isključi nalog’’ unutar svog profila. Preduzetnička raadnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojim platformama u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije. Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela. Član kome je otkazano članstvo od strane preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’. Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze člana. Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ će postupiti u skladu sa zakonom.

8. OBAVEZE ČLANOVA

Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Lammasi.com internet platforme, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga. Sadržaj koji članovi objave na Lammasi.com platformi može sadržati URL link ili internet adresu koja vodi isključivo ka stranama u okviru Lammasi.com. Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Lammasi.com internet platforme. Korisnicima Lammasi.com internet platforme se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao Lammasi.com kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranice preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ internet portala kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Lammasi.com internet platforme. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti. Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako preduzetničkoj radnji ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’, tako i drugim korisnicima njegovih portala.Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba Lammasi.com platforme. Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljeni od strane članova na Lammasi.com platformi u skladu sa svrhom te platforme. Zasnivanjem članstva, članovi pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Uslova korišćenja, primeni Lista nedozvoljenih ponašanja definisana u ovim Uslovima korišćenja.

9. PRAVILA PRUŽANJA USLUGA LAMMASI.COM PLATFORME

9.1. Objavljen sadržaj, ponude i kategorije

Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ zadržava pravo da izbriše ponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa Lammasi.com internet stranice u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Povodom navedenog brisanja, ni član, niti bilo koje treće lice ne mogu ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema preduzetničkoj radnji ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ zbog navedenog brisanja. Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ takođe zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponudbenu kategoriju, kao i da premesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

9.2. Istinita informacija o ponudama privatnih časova koje se nudi

Profesor je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenoj ponudi privatnih časova i da pruži potpune informacije o njegovom obrazovanju, kvalifikacijama i radnom iskustvu. U slučaju da postoje oblasti u okviru materije koju Profesor predaje, a koju poznaje bolje ili lošije dužan je da navede te informacije u svom profilu. Profesor je dužan da objavi svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji obrazovanja.

9.3 Postavljanje naknade

U slučaju uspešno sklapanja saradnje između Profesora i Učenika, preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ će od naknade koja pripada Profesoru za obavljeno predavanje odbiti iznos u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Naknade dospevaju za plaćanje odmah po uspešnom završetku predavanja. Provizija koju preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ naplaćuje predstavlja protivnaknadu za dovođenje u vezu Profesora i Učenika i predstavlja pravo preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’, provizija iznosi 15% od zaradjenog novca koji su profesori zaradili, a na šta se smatra da su članovi pristali danom registrovanja na Lammasi.com platformi. Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ zadržava pravo da izmeni visinu provizije u bilo koje vreme.

9.4. Povlačenje ponude privatnog časa

Profesor može izbrisati, tj. povući svoju ponudu za privatni čas sve dok nije prihvaćena od strane učenika.

9.5. Prihvat ponude privatnog časa

Prihvatilac ponude privatnog časa se obavezuje da će prisustvovati predavanju za koje je prihvatio ponudu pod uslovima koje je naznačio Profesor.

9.6. Zaključenje ugovora

Ugovor između dve strane smatra se zaključenim i stupa na snagu odmah po prihvatu ponude obe strane, i u tom smislu nisu potrebna nikakva dodatna obaveštenja.

9.7. Sadržina ugovora i osnovne obaveze

Sadržinu zaključenog ugovora između članova čine: cena, podaci o Profesoru i Učeniku (ukoliko su sistemski poslati), opis predavanja, uslovi koje je naveo Profesor, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala ponudu u trenutku kada je Učenik kliknuo da prihvata ponudu Profesora. Profesor se obavezuje da održi određeno predavanja u dužini trajanju koju je dogovorio sa Učenikom kao i u slučaju da je Učenik opravdano sprečen da prisustvuje predavanju isto održi drugi put u skladu sa zajedničkim dogovorom između obe ugovorne stranke,a u slučaju da nema dogovora, dogovoru će posredovati preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’. Učenik se prihvata da se za održano predavanje kojem je prisustvovao umanji novčani iznos elektronskog novca koji poseduje na Lammasi.com platformi u skladu sa dužinom trajanja i cenom određenom od strane Profesora.Obe ugovorene strane su takođe upoznate da ukoliko dođe do prekida internet konekcije bilo koje strane,da se čas prekida i učeniku umanjuje novčani iznos elektronskog novca koji posedu na Lammasi.com platformi.Isto toliki iznos se prebacuje na račun elektronskog novca koji profesor poseduje na Lammasi.com platformi.Takodje su obe strane saglasne da ukoliko se jedna od strana u času ne pojavi u roku od 10 minuta,čas se sistemski otkazuje od strane same Lammasi.com platforme.

9.8. Naknada za održan privatan čas

Naknada za privatan čas koje Učenik želi da sluša određuje Profesor kao cenu po minutu Predavanja (Primera radi ako se cena odredi kao 10 dinara po 1 minutu Predavanja i Predavanje traje 60 minuta ukupna naknada koja će biti skinuta sa računa Učenika je 600 dinara). U slučaju da dođe do prekida internet konekcije od strane bilo koje od ugovorenih strana,učeniku će biti umanjen iznos na računu za vreme koje je zaista i proveo na privatnom času i isto toliko novca biti prebačeno na račun elektronskog novca profesora na Lammasi.com platformi.

10. IZVRŠAVANJE UGOVORA

10.1. Opšte napomene

Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju Uslova korišćenja. U slučaju odstupanja od prethodne tačke, preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ neće posredovati u rešavanju spora između članova.

11. LAMMASI.COM PLATFORMA

Lammasi.com je platforma koja se nalazi na internet adresi https://www.lammasi.com i zvanična je internet platforma preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’. Lammasi.com platforma je namenjena uspostavljanju tržišta između lica koja učestvuju u programu elektronskog obrazovanja. Korišćenje određenih opcija Lammasi.com platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

11.1. Način funkcionisanja Lammasi.com platforme

Proces vršenja elektronskog predavanja na Lammasi.com platformi započinje objavljivanjem ponude od strane Profesora. Ponuda može biti ponuda pojedinačnog časa i ponuda tandem časa(grupnog privatnog časa).

11.1.1. Ponuda pojedinačnog časa

Ponudu pojedinačnog časa Profesori postavljaju u datim kategorijama na platformi Lammasi.com u datim kategorijama uz tačno određenu cenu po kojoj drže čas iz te kategorije. Klikom Učenika na profesorov oglas se otvara slobodan raspored Profesora. Klikom na odgovarajući slobodan termin Učenik šalje formalnu ponudu Profesora. Nakon prihvatanja ponude Profesora, čas se definitivno zakazuje u dogovoreno vreme.Ukoliko dodje do prekida veze,učeniku su umanjuje onoliko novca(cena po minutu odlušanog časa) sa njegovog računa na Lammasi.com platformi koliko je zaista proveo na času.Takodje,ukoliko se jedna od strana ne pojavi na času do 10 minuta,čas se sistemski otkazuje od strane same Lammasi.com platforme i samim tim profesor ne dobija nikakav novac,niti se učeniku umanjuje sa računa na Lammasi.com platformi.

11.1.2. Ponuda tandem časa

Ponuda tandem časa predstavlja vrstu predavanja gde jedan Profesor drži određeno predavanje grupi više Učenika koji su se zajedno usaglasili oko cene,trajanja časa i vreme dogovorenog privatnog časa pre vremena održavanja samog časa. Ponuda tandem ostvaruje se tako što Profesor kreira grupu i stavi cenu po Učeniku i svi zainteresovani Učenici ulaze u grupu i dogovaraju se oko termina. Kada se Učenici usaglase oko termina, Profesor zakazuje čas time što šalje formalnu ponudu članovima grupe,koju ukoliko svi članovi grupe odobre,čas se defitivno zakazuje u dogovoreno vreme.Ukoliko dođe do prekida veze od strane bilo kog Učenika,taj učenik se isključuje iz časa i onoliko novca(novca po minutu odslušanog časa) koliko je zaista prisustvovao času mu se umanjuje sa računa elektronskog novca koji ima na platformi Lammasi.com.Dok,ako dođe do prekida internet konekcije profesora,svim učenicima se umanjuje iznos(novca po minutu odlušanog časa) na računu elektronskog novca na platformi Lammasi.com,za onoliko minuta koliko su zapravo prisustvovali predavanju.Ukoliko dođe do kasnjenja profesora do 10 minuta,tandem čas se sistemski otkazuje,dok to sa učenicima nije slučaj.Učenik može pristupiti tandem času u bilo koje vreme i umanjiće mu se iznos(cena po minutu) koliko je zaista odlušao čas.

11.2. Roditeljska kontrola

Roditeljska kontrola je opcija koju mogu naknadno da aktiviraju Učenici svih godina, ali je obavezna za Učenike koji su mlađi od 14 godina. Roditeljska kontrola se vrši dostavljanjem SMS poruka na broj telefona koji je označen kao broj roditelja/zakonskog zastupnika i šalje se kao obaveštenje za period kada se Učenik nalazi na određenom predavanju.

12. ELEKTRONSKI NOVAC

ELEKTRONSKI NOVAC (u daljem tekstu EN) je sistem za plaćanje privatnih časova. EN služi kao posrednik za prosleđivanje novca od Učenika ka Profesoru za održano Predavanje na propisan način preko platformi Lammasi.com.

12.1. Osnovna pravila korišćenja

Korišćenjem EN sistema član prihvata sva pravila i garantuje da su dati podaci potrebni za obavljanje transakcije verodostojni, potpuni i tačni. Na novčana sredstva uplaćena od strane kupca na račun EN-a, ne teče kamata koja bi išla u korist ili na štetu člana.

12.1. Osnovna pravila korišćenja

Korišćenjem EN sistema član prihvata sva pravila i garantuje da su dati podaci potrebni za obavljanje transakcije verodostojni, potpuni i tačni. Na novčana sredstva uplaćena od strane kupca na račun EN-a, ne teče kamata koja bi išla u korist ili na štetu člana.

Učenici prilikom uplate sredstava na svoj račun EN na sajtu Lammasi.com imaju više opcija uplate. To su direktna uplata na tekući račun preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’, Paypal nalog, Kreditne i Debitne kartice. Provizija koju uzimaju davaoci usluga koji omogućavaju plaćanje kreditnim i debitnim karticama(PayPal Holdings, Inc.) snose sami Učenici.Plaćanje debitnim i kreditnim karticama preko platforme Lammasi.com nije omogućeno rezidentima u smislu zakona o deviznom poslovanju Republike Srbije i za eventualno uplatu platforma Lammasi.com,a samim tim i preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ nije odgovorna za kršenje samog zakona o deviznom poslovanju Republike Srbije.Dok je svim nerezidentima,u smislu zakona o deviznom poslovanju Republike Srbiju, dozvoljena opcija uplate kreditnim i debitnim karticama i direktno na PayPal nalog preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’.

12.3. Ovlašćenje

Uplaćivanjem novčanih sredstava na poseban račun koji je preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ otvorila samo za svrhe EN-a, kupac ovlašćuje preduzetničku radnju ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ da na račun Profesora prenese iznos uplaćen na ime održanog predavanja.

12.4. Prosleđivanje sredstava

Učenik ovlašćuje preduzetničku radnju ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ da novčana sredstva uplaćena na ime cene privatnog časa prenese na račun Profesora kada ukupna suma koju je Profesora zaradio od svih učenika premaši iznos od 3.000,00 dinara. Profesori i Učenici ovlašćuju preduzetničku radnju ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ da prilikom isplate zarađenog novca isti bude umanjen za visinu provizije koju naplaćuje sama platforma Lammasi.com i proviziju koju uzimaju banke i institucije elektronskog novca(PayPal Holdings, Inc.) za izvršene transakcije.Profesor svoja sredstva dobija na svoj fizički račun i šalje formalan zahtev za isplatu,tako što će kliknuti na dugme ,,Isplati novac’’ na svom profilu i tamo uneti svoj PayPal nalog ili svoj žiro račun račun na koji želi da mu se isplati novac.Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ je obavezna da isplati željeni,predhodno zarađen,novac u roku od 3 do 5 radna dana od dana formalnog zahteva za isplatu Profesora.

12.5. Reklamacije

Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ će razmatrati samo blagovremene i dozvoljene žalbe. Žalba je blagovremena ako je podneta u roku od 3 radna dana od dana održanog privatnog časa. Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ je ovlašćen da od Učenika / Profesora traži sve informacije i dokumenta koji su potrebni za rešavanje. Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ je ovlašćen da u slučaju pokretanja postupka reklamacije, nakon provere navoda žalbe, donese odluku u korist Učenika ili Profesora.

12.6. Odgovornost preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’

Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ ne odgovara za sadržaj privatnog časa koje Profesor drži Učeniku. EN nije garancija da će Učeniku biti održano predavanje koje je zakazao.

12.7. Odgovornost korisnika

Korisnik EN-a prihvata korišćenje ovog sistema na sopstvenu odgovornost. Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ ima ekskluzivno i diskreciono pravo da uskrati korisnicima pristup i mogućnost korišćenja EN sistema.

13. SISTEM OCENJIVANJA

Sistemom ocenjivanja članovi na Lammasi.com platformi ocenjuju predavanje Profesora, odnosno da li je u skladu sa Uslovima korišćenja. Nakon održavanja privatnog časa,učenici su dužni da ocene profesora ocenom od 1 do 5 i ostave komentar.

14. KRŠENJA USLOVA KORIŠĆENJA

Nedozvoljenim ponašanjem se smatra svako ponašanje koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ zadržava pravo da uskrati članstvo svakom korisniku koji se ponaša suprotno ovim Uslovima.

15. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Preduzetnička radnja ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji i poslati e-mail svim članovima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. Ukoliko već registrovani član u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan član izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestalo članstvo, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve neizmirene obaveze, te će članstvo biti prekinuto po prethodnim Uslovima korišćenja. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije. Na sve sporove do kojih može doći između preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ i člana u vezi sa korišćenjem Lammasi.com platformi kao i članova međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranama preduzetničke radnje ,,PR Mladen Marković – Ostalo obrazovanje ,,Lammasi’’ Miloševo’’ internet platformi.

U Negotinu 15.11.2016. godine
PR MLADEN MARKOVIĆ – OSTALO OBAZOVANJE ,,LAMMASI’’ MILOŠEVO